نحوه پرداخت

نحوه پرداخت

جهت خرید وقت مشاوره چه بصورت تلفنی یا حضوری انجام مراحل زیر ضروری است

مرحله اول:  قبول شرایط مشاوره: 

باپرداخت وجه مشاوره شما شرایط و ضوابط انجام مشاوره راپذیرفته اید برای مطالعه شرایط و ضوابط مشاوره اینجا کلیک کنید

مرحله دوم: تعیین نوع مشاوره

برای خرید مشاوره تلفنی از طریق کردیت کارت یا paypal اینجا کلیک کنید

برای خرید مشاوره حضوری از طریق کردیت کارت یا paypal اینجا کلیک کنید

برای پرداخت مستقیم به حساب بانکی  اینجا کلیک کنید