طول مدت سکس زمان مطلوب رابطه جنسی

یکی از نگرانی های شایع مردان کوتاهی مدت زمان انجام رابطه جنسی است در این ویدئو دکتر مریم محبی سکس تراپیست به شرح حد طبیعی طول مدت سکس و یا آنچه می توان آنرا زمام مطلوب رابطه جنسی قلمداد کرد پرداخته است