آموزش سکس مقعدی بخش اول

https://www.youtube.com/watch?v=WPzXvhrHv5M

اطلاعاتی که همواره بسیاری از افراد مایلند راجع به سکس مقعدی بدانند ، دکتر مریم محبی سکس تراپیست در مورد علت علاقه ، کیفیت انجام و پیامد های این نوع از رفتار جنسی توضیحاتی ارائه مینماید